Biz hakda

Zawod gezelenji (2)

Biz kim?

Ningbo Jiehuang Chiyang Elektron Tehnologiýa Co., Ltd.

Ningbo Jiehuang Chiyang Elektron Tehnologiýa Ş.CNC işleýiş bölekleri,poroşok metal bölekleri,metal sanjym galyplary MIM bölekleri, plastmassa sanjym bölekleri, sanitariýa klapanlary, dürli enjam önümleri we ş.m. Dürli pudaklarda - Awtoulag, senagat, elektronika we lukmançylyk ugurlarynda dürli programmalara hyzmat edýäris.
Zawodymyz Ningbo şäheriniň Cixi senagat zolagynda ýerleşdi.
Indi bizde 16 bölek sanjym galyplaýyş maşynlary, 4 bölek peselýän peç we 6 bölek sinterli peç bar.
8 inersener, 50+ işçi, ösen synag enjamlary, ajaýyp dolandyryş ulgamy we 10 ýyldan gowrak iş tejribesi bize dünýäniň köp sanly esasy kompaniýalaryna hyzmat etmäge mümkinçilik berýär.
JiehuangMIM tehnologiýasyýokarkylardan biridirmetal sanjym galyplaryHytaýda, sarp ediş elektronikasy, lukmançylyk enjamlary, awtoulag zapas şaýlary we beýleki önümçilik bölekleri ýaly köp ugurlara ýaýrap bilýänler.
Siziň bilen bilelikde ösmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn!

Biziň güýjümiz

Indi biz HUAWEI, XIAOMI, OPPO.Xiao tiancai, HP, DELL… üpjün ediji.

Hasaba alnan maýasy 33,5 million ýuana we metal sanjym galyplary MIM tehnologiýa çözgütleriniň professional üpjünçisidir. Hyzmat üpjün ediji, R&D, önümçilik we satuwy birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana. Kompaniýanyň eýeçilik tehnologiýasy, häzirki wagtda döwlet tarapyndan goldanýan täze materiallara we ýokary derejeli enjam meýdanlaryna degişlidir. Tehnologiýa sarp ediş elektronikasy, lukmançylyk enjamlary, awtoulag bölekleri we iND ýaly köp ugurlara ýaýradylyp bilner. Senagat bölekleri.

biz hakda

Üstünliklerimiz

Hyzmat üpjün ediji, R&D, önümçilik we satuwy birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.

Tehniki ugurda 10 ýyldan gowrak işlemek we çuňňur ösdürip ýetişdirmek arkaly kompaniýanyň 50-den gowrak işgäri bar, ýyllyk önümçilik kuwwaty 75 milliondan gowrak bolan 15 önümçilik liniýasy bar. Kompaniýa ISO9001 hil dolandyryş ulgamyny, ISO14001 daşky gurşawy dolandyryş ulgamyny we OHSAS18001 hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny geçdi; Kompaniýanyň tehnologiki innowasiýasy 14 oýlap tapyş patentini, 13 sany peýdaly model patentini, 3 sany ylmy we tehnologiki üstünlikleri, 2 sany ýokary tehnologiýaly önümi we 30-dan gowrak MIM-iň esasy umumy tehnologiýa gözleg netijelerini aldy, bularyň hemmesi senagat taýdan ulanylyşy gazandy. .

1000+

Işçiler

15+

Önümçilik liniýalary

75 million

Outputyllyk önümçilik kuwwaty

30+

Gözlegleriň netijeleri

Näme edýäris?

Tehniki toparymyz, adaty metal böleklerini ösdürmekde 20+ ýyllyk tejribä eýe.

Taslamany ösdürmegiň ähli tapgyrlary - talaplary meýilleşdirmekden başlap, siziň bilen işleşerisMIM gurallary dizaýn we köpçülikleýin önümçilik, FOT we önümçilik, ýük daşamak. Metal awtoulag bölekleri, elektron bölekleri, 3C elektron bölekleri ýaly takyk metal önümlerini öndürip bileris,lukmançylyk böleklerine meňzeýär!

hakda
hakda
hakda
hakda

Hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz

Sitirlemek üçin haýsydyr bir soragyňyz bar bolsa, arkaýyn habarlaşyň.

2017-nji ýylda halkara işewürlik depesini iberdik. Ningbo, ingNingbo Jiehuang Çiýang Elektrik Tehnologiýa Co., Ltd. internationalhli halkara işewürligimiz bilen iş salyşmak. Biziň toparymyz bäsdeşlik bahasy, durnukly öndürijiligi we ýokary tehnologiýasy bilen adaty metal önümleri üçin köp sanly meşhur kompaniýa tarapyndan ileri tutulýan üpjünçi hökmünde saýlandy. Biz siziň üçin gowy işewür hyzmatdaş bolmak isleýäris uzak wagtlap Hytaýda. Sitirlemek üçin haýsydyr bir soragyňyz bar bolsa, arkaýyn habarlaşyň. OEM metal bölekleriňiz hoş geldiňiz. Netijeli we dostlukly satuw toparymyz size elmydama örän bäsdeşlikli sitatalar we ähli soraglaryňyza çalt jogap berer.

MIM hyzmatdaşyňyzyň ilkinji saýlamagy bolar diýip umyt edýärin!