Leave Your Message
*Name Cannot be empty!
* Enter product details such as size, color,materials etc. and other specific requirements to receive an accurate quote. Cannot be empty

Titan metal sanjym galyplary (TiMIM)

Titan-metal-sanjym-galyp.png

Poslamaýan polatlar, erginler we keramika MIM galyplaýyş portfelindäki materiallaryň arasyndaTitan metal sanjym galyplary (TiMIM)şekillendirmäge ukyplydyr.

 

Sanjym galyplaýyş enjamlary bilen gaýtadan işlenip bilinýän iýmit mallaryny döretmek üçin, TiMIM tozanly titanium metalyny birleşdiriji madda bilen birleşdirmegi göz öňünde tutýar. Adaty Titan işlenip taýýarlanan metal böleklerinden tapawutlylykda, metal sanjym galyplary, titanyň çylşyrymly böleklerini bir amalda we ýokary göwrümde takyk şekillendirmäge mümkinçilik berýär.

Çykyşlar we 0,125 ′ ′ ýa-da 3 mm çenli diwar galyňlygy, tapyp boljak aýratynlyklarTiMIM bölekleri . Mundan başga-da, TiMIM bölekleri gutaryp bilerişlenenzerur bolsa we anodizasiýa we elektropolizasiýa ýaly dürli ýerüsti bejergileri alyň.

 

Titan garyndysy 20-nji asyryň ortalarynda pes dykyzlygy, ýokary aýratynlygy, poslama garşylygy, ýokary ýylylyga garşylygy, magnit, gowy kebşirleýiş we beýleki ajaýyp aýratynlyklary sebäpli howa giňişliginde, awtoulagda giňden ulanylýan möhüm metaldyr. , bioineringenerçilik (oňat utgaşyklyk), sagatlar, sport önümleri, daşky gurşawy goramak we beýleki ugurlar, ýöne titanium we titanium erginlerini gaýtadan işlemek öndürijiligi pes, ýokary önümçilik çykdajylary senagat önümçiligini, esasanam çylşyrymly böleklerde çäklendirýär.

 

Poroşok sanjym galyplaýyş PIM tehnologiýasy Poroşok metallurgiýasynda iň çalt ösýän tehnologiýa bolup, iň gyzgyn komponent taýýarlamak tehnologiýasy hasaplanýar. Tehnologiýa, adaty poroşok metallurgiýa emele getiriş tehnologiýasy bilen plastmassa sanjym galyplaýyş tehnologiýasynyň utgaşmasydyr, diňe bir adaty poroşok metallurgiýa prosesiniň artykmaçlygy däl, kesilmeýär ýa-da az kesilmeýär, ýokary ykdysady peýdalar bolýar we pes materialyň adaty tozan metallurgiýa prosesini ýeňip geçýär. dykyzlygy, deň däl material, pes mehaniki häsiýetler, inçe diwar döretmek aňsat däl, çylşyrymly gurluş mim komponentleri. Çylşyrymly geometriýa, birmeňzeş gurluş we ýokary öndürijilikli arassa emele getirýän önümleri taýýarlamakda aýratyn peýdalydyr. Adaty proses arkaly alyp bolmaýan geometriýa, mehaniki aýratynlyklar we titanium garyndysy tozan sanjym galyplaýyş prosesiniň önüm takyklygy. Şeýle-de bolsa, titanium metal ýokary işjeňlige eýe we TiC, TiO2, TiN we beýleki birleşmeleri öndürmek üçin uglerod, kislorod we azot bilen reaksiýa bermek aňsat, bu sinteriň dykyzlygyny we mehaniki aýratynlyklaryny gowulaşdyrmagy kynlaşdyrýar.

 

Umuman, komponentleri takyklaň bejergiden soň geçmäň we sintering köplenç iň soňky proses hökmünde ulanylýarMIM prosesi , garyndy elementleriniň dykyzlygy we birmeňzeş himiki aýratynlyklary bar. Mysal üçin, Obasi Ti-6AI-4V nusgalaryny süzeninde, süzgüç temperaturasy 1520-1680 dereje boldy.

 

Häzirki wagtda titanium garyndysy sanjym galyplary howa giňişliginde, gämi gämisinde, awtoulagda, himiýada we nebithimiýa meýdanlarynda giňden ulanylýar we titanium garyndysynyň sanjym galyplarynyň giň ulanylyş mümkinçilikleri bar. Amerikanyň Birleşen Ştatlary howa giňişliginde köp mukdarda titanium garyndy gurluş böleklerini kabul etdi. Mysal üçin, ABŞ-nyň dördünji nesil söweş uçary F-22-de ulanylýan titanium garyndysy uçar gurluşynyň 38,8% -ini tutýar; Rah-66, titanyň sarp edilişi 12,7%; TF31-iň titanium sarp edilişi, aeroengin we “Apollon” kosmiki gämisiniň titanium sarp edilişi 1180KG-a ýetýär. Potensial taýdan titan garyndysy raýat pudagynda, esasanam awtoulag zapas şaýlary, lukmançylyk enjamlarynyň bölekleri, biologiki gornuş bölekleri has giňden ulanylar.

 

Titan garyndysy hereketlendirijiniň klapanlarynda, birleşdiriji çybyklarda, krank millerinde we çeşmelerde ulanylýar, bu diňe bir awtoulagyň agramyny azaldyp, awtoulagyň ömrüni uzaldyp bilmeýär, tizligini ýokarlandyryp bilýär. Raýat meýdany üçin titanium garyndysynyň bahasy ilkinji nobatda bolmaly, önümçiligiň bahasy, ýokary öndürijilikli titanium garyndysynyň sanjym bölekleri:

1. TiMIM-iň aýratyn talaplaryna laýyk gelýän titanium erginlerini öwreniň

2. Ti-MIM çig mal üçin arzan bahaly poroşok öndürmek tehnologiýasyny ösdüriň

3. Önümiň hiline gözegçilik etmek üçin Ti-MIM proses parametrlerini optimizirläň

4. Täze gülkünç Ti-MIM baglanyşyk ulgamyny dörediň

5. Awtoulaglar, gämiler we beýleki meýdanlar üçin Ti-MIM ülňülerini işläp düzüň we titanyň we titanyň garyndysy tozan sanjym galyplarynyň giňden ulanylmagyny öňe sürüň.

 

Döwrebap elektrik galyplaýyş maşynlary, üznüksiz we partlaýjy arassalaýjy peçler, çözüji öçüriji ulgamlar, 5 okly CNC işleýiş we üweýiş merkezleri, keramiki ojaklar, teňňe, lazer çyzgy / oýma we gözleg laboratoriýalary hemmesi JH MIM firmasy tarapyndan dolandyrylýar. Şeýle hem JH MIM tarapyndan çalt prototip ýazmak, örtmek, lazer bilen kebşirlemek, ýylylygy bejermek, ýerüsti bezemek we ýalpyldatmak, gurnamak, jemlemek we başgalar ýaly goşmaça baha hyzmatlarynyň doly toplumy hödürlenýär. JH MIM-iň esasy gymmatlyklarynyň bir bölegi hökmünde önümçilik ukybynyň dizaýny tölegsiz hödürlenýär. Bu kärhana ýeke we köp boşlukly, gyzgyn ylgaýjy we ýakyn içerki gural dükanlarynda buraw galyplarynyň dizaýnyna we gurluşygyna gözegçilik edýär.